Våra fem huvudfrågor

Äldreomsorg efter den äldres önskemål och behov

Timråpartiet anser att äldre Timråbor ska mötas med respekt och ha makt och inflytande över hela sin livssituation. Alla Timråbor ska kunna åldras med livskvalité, värdighet och valfrihet. Alla ska ha i stor utsträckning som möjligt själv kunna bestämma när det är dags att komma ut i friska luften, äta eller vila. Äldre ska ha rätt till en likvärdig service, hemtjänst, vård och omsorg av hög kvalité oavsett vart man bor i kommunen, tätort som landsbygd. Vi vill ha en sammanhållen vårdkedja med kommunal omsorg, särskilda boenden, vårdcentraler och sjukhus tillsammans med regionen/landstinget.

Läs artikeln: Ann-Christin Bylund ”Tintin” har arbetat 33 år inom äldreomsorgen och hon vet av egen erfarenhet att äldreomsorgen har blivit sämre och sämre i Timrå kommun. Hon oroar sig för att bli gammal och frågorna är många.

Med barnen börjar framtiden!

Skolan i Timrå har länge haft dåliga skolresultat och Timrås skolor har i många år placerat sig bland de sämsta i Sverige. Under nuvarande mandatperiod har resultaten gått åt rätt håll, men det finns mycket kvar att göra och vi behöver höja ambitionsnivån ytterligare.

Timråpartiet vill att våra barn och ungdomar ska gå i en skola med en bra arbetsmiljö, hela möbler, fräscha toaletter, klassrum med den senaste tekniken, modern kurslitteratur och ha de bästa lärarna. För att få de bästa lärarna måste kommunens skolor vara en attraktiv arbetsplats, ha en bra arbetsmiljö, ha tillgång till egen kontorsplats med modern utrustning samt erbjuda marknadsmässiga löner.

Läs artikeln: ”Skolan är en av våra viktigaste valfrågor” säger Lotta Borg, talesperson för Timråpartiet. 

Personalen är vår viktigaste resurs

Timråpartiet vill att den kommunala verksamheten ska erbjuda en grundläggande service av hög kvalité som barnomsorg, skola, äldreomsorg, LSS och övriga kommunala tjänster. För att kunna åstadkomma detta så måste vi ha mer personal inom skola, vård och omsorg. Timråpartiet ser oroande på den brist på personal som råder med dålig arbetsmiljö, arbetsvillkor, många vikarier och höga sjukskrivningstal som kostar kommunen 100-tals miljoner varje år.

Läs artikeln: Arbetsförhållandena för personalen inom äldreomsorgen i Timrå kommun är under all kritik. Det anser Monica Åberg som är orolig för den utveckling som sker.

Vi ska känna oss trygga

Man måste ta Timråbornas känsla av otrygghet på allvar. Bristen på poliser tillsammans med nedskärning av sociala insatser ger en otryggare kommun. Vi vill att kommunen aktivt motverkar brottslighet och förstörelse, samt skapar en boendemiljö som Timråborna trivs i och vill vistas i utan att känna obehag.

Dina och mina skattepengar ska användas ansvarsfullt

Under mandatperioden har Timråpartiet varit starkt kritisk mot flera fastighetsaffärer som inte har gynnat skattebetalarna i Timrå. Samtidigt som vi har ett stort eftersatt underhåll av skolor, äldreboenden och kulturminnen, där tak har rasat in, vattenskador har skett och färgen har vittrat sönder. Kommunen har vid ett flertal tillfällen fått allvarlig kritik av både konkurrensverket och kommunens revisorer för brott mot upphandlingsreglerna men utan bättring. Chefer har kunnat visa en respektlöshet för att följa lagar och regler med få eller inga konsekvenser. Timråpartiet vill stoppa tjänstemannastyret och återta makten till politikerna.

Läs artikeln: ”– Kommunen ska inte leka företagare, när de inte förstår sig på det. Det tycker Robert Thunfors, Timråpartiets ordförande, som inte alls tycker om sin hemkommuns sätt att handskas med skattebetalarnas pengar.”