Vår övergripande målsättning

Timrå ska vara en kommun där alla har möjlighet att forma sitt liv och förverkliga sina drömmar och idéer. Vi vill se en kommun där vi tillsammans tar ansvar för de gemensamma problemen. Där vi skapar möjligheter för alla människor till ett gott liv med en av Sveriges bästa skolor och en värdig vård och omsorg.

För att Timrå ska utvecklas behöver vi höja kommunens attraktivitet. Vi vill att Timrå ska växa med fler invånare, företag och arbetstillfällen och vara förankrad i en socialt och miljömässig hållbare utveckling. Vi ska därför erbjuda attraktiva livsmiljöer där livskvalité och trygghet kan kombineras med ett bra boende, arbete och studier.

Den offentliga verksamheten ska erbjuda grundläggande service av hög kvalité som barnomsorg, skola, äldreomsorg och övriga kommunal tjänster. Kommunen ska vara en bra arbetsgivare med stolta och nöjda medarbetare. Nöjda medarbetare får vi när de har rätt till heltid, bra arbetsmiljö och villkor samt möjlighet till delaktighet och inflytande i den dagliga verksamheten. Medarbetaren är kommunens viktigaste resurs.

På så sätt kan vi få fler människor att flytta till Timrå som arbetar eller startar företag. Fler företag som vill utveckla sin verksamhet i Timrå leder till fler jobb och ökade skatteintäkter som följd.

Den demokratiska tanken ska genomsyra all verksamhet. Möjligheten för medborgaren att få förståelse, inflytande och möjligheter att påverka den offentliga verksamheten ska alltid vara ett mål att sträva efter. Den demokratiska processen ska sträva efter så stor öppenhet och transparens som möjligt.

För att alla medborgare ska ha de bästa möjligheterna att forma sitt liv med god hälsa och bättre livsförutsättningar behöver Timrå höja utbildningsnivån. Det livslånga lärandet ska stöttas av utbildningsväsendet och vara en trygghet för unga och äldre. Timrå ska erbjuda goda möjligheter till aktiv fritid och ett rikt kulturutbud.

Timrå ska präglas av en politik som innebär att hela kommunen lever och där såväl centralort och landsbygd ges möjlighet och utvecklas.
Vår strävan är att Timrå ska vara aktiv och ha en betydelsefull roll i den regionala utvecklingen, särskilt i en kommande region Norrland. En av flera viktiga förutsättningar för denna utveckling är att vi når breda och långsiktiga överenskommelser kring framtidsfrågor för kommunen.

Ökade klyftor i samhället ger många barn och ungdomar sämre förutsättningar att klara skolan. Ojämlika förutsättningar finns både mellan och inom de olika kommundelarna. Det innebär att barn och elever har olika möjligheter att nå målen för årskursen. Skolan i Timrå har länge haft dåliga skolresultat. Andelen som nått målen i alla ämnen var nere på 54 procent under år 2014 och Timrås skolor har i många år placerat sig bland de sämsta i Sverige. Under 2015 förbättrades resultatet till ca 70 procent.

Vi ser fortfarande allvarligt på att kommunen fortsätter mörka resultaten och redovisar endast andel ungdomar som är behörig för gymnasiestudier i kommunens vision 2025. Vi ser också allvarligt på att man inte har en målsättning att 100 procent av alla barn ska klara alla ämnen. Sen 2002 har Timrå drivit en så kallad ”tre-ämnesskola” och efter nya skollagen 2011 så bedriver man en åtta eller tolv-ämnesskola.

Skolan har de senaste åren präglats av täta skolreformer vilket skapat bristande arbetsro och ökad administrativ börda för rektor och lärare. Vi välkomnar därför regering och riksdags initiativ att minska lärarnas administrativa bördor.

Det fria skolvalet uppfattas som positivt för många individer, men enligt Skolverket har det bidragit till att öka skolsegrationen.
I Timrå ser vi en massflykt av elever från Timrå till Sundsvall. I de flesta fall är det studiemotiverade elever från studievana hem, oftast med föräldrar med akademisk bakgrund som söker sig från Timrås skolor till friskolor i Sundsvall.

Detta har samtidigt orsakat betydande kostnader i form av överetablering, främst inom gymnasieskolan. De täta skolbyten som följer skapar dessutom en osäkerhet och kostnader i organisationen på grund av svårigheter att planera.

Äldre Timråbor ska mötas med respekt och de ska ha makt och inflytande över hela sin livssituation. Alla Timråbor ska kunna åldras med livskvalité, värdighet och valfrihet. Äldreomsorgen i Timrå ska präglas av kvalité och valfrihet. Kommunen ska, så långt det är möjligt, tillmötesgå äldres önskemål om att kunna bo kvar i sin egen bostad men också för dem som vill flytta in på ett boende.

För att Timrå ska bli en bra kommun för äldre ska service, vård och omsorg vara tillgänglig och ges utifrån en helhetssyn på varje enskild människa. Omsorgen ska utgå från individens behov och önskemål samt ett hälsofrämjande förhållningssätt. Äldre har rätt till en likvärdig service, hemtjänst, vård och omsorg av god kvalité oavsett vart man bor i kommunen. Alla ska ha i stor utsträckning som möjligt själv kunna bestämma när det är dags att komma ut i friska luften, äta eller vila.

Hälsan hos äldre blir bättre samtidigt som de äldre blir allt fler. En åldrande befolkning ställer krav på att förstärka arbetet med att förbättra livsvillkoren för de äldre. Även behovet av äldreomsorg och utbyggnad av olika äldreboendeformer ökar. Särskilt mellanboendeformer, exempelvis +55 boende.

För att kunna möta de ökande behoven behövs mer personal. Personalgrupper med höga ohälsotal är särskilt behov av aktivt hälsofrämjande arbete, möjlighet till arbetstidsförkortning och andra arbetsformer som exempelvis Skönsmomodellen. Vi ser oroande på de höga sjukskrivningstalen och de höga vikariekostnaderna inom socialnämndens verksamhet.