Tillsammans för Timrå

Gör ett klokt val

Rösta på ett lokalt parti för lokala frågor i Timrå kommun.

Inledning

Vår politik handlar om att skapa positiv utveckling i hela vår kommun. Vi är övertygade om att vi behöver ha levande samhällen och byar runt om Timrå för att vår kommun ska fortsätta vara en attraktiv plats att bo och verka i.

Vi vill att Timrå ska växa med fler invånare, företag och arbetstillfällen samt vara förankrad i en socialt och miljömässig hållbar utveckling. Vi ska därför fortsätta erbjuda attraktiva livsmiljöer där livskvalité och trygghet kan kombineras med ett bra boende, arbete och studier.

Vi är ett lokalt parti – eller blocköverskridande om man så vill. Vi vill driva en lösningsorinterad politik snarare än att följa ett moderpartis politik som styrs centralt från Stockholm. Timråpartiet är det enda partiet i Timrå som satsar 100 procent av våra krafter i lokalt engagemang för unga som gamla.

Vi är drivna av att vi tror på Timrå, vi ser möjligheter för vår kommun att utvecklas och vi vill gärna bidra med vår kompetens. För att skapa positiv utveckling med knappa ekonomiska resurser behöver vi vara kloka och använda våra resurser rätt.

Där är du som medborgare, föreningsaktiv, företagare och eldsjäl nog så viktig. Tillsammans är vi alla de resurser vår kommun behöver.

Frågor vi drivit under mandatperioden 2014-2018

Våra fem huvudfrågor

Äldreomsorg efter den äldres önskemål och behov

Timråpartiet anser att äldre Timråbor ska mötas med respekt och ha makt och inflytande över hela sin livssituation. Alla Timråbor ska kunna åldras med livskvalité, värdighet och valfrihet. Alla ska ha i stor utsträckning som möjligt själv kunna bestämma när det är dags att komma ut i friska luften, äta eller vila. Äldre ska ha rätt till en likvärdig service, hemtjänst, vård och omsorg av hög kvalité oavsett vart man bor i kommunen, tätort som landsbygd. Vi vill ha en sammanhållen vårdkedja med kommunal omsorg, särskilda boenden, vårdcentraler och sjukhus tillsammans med regionen/landstinget.

Läs artikeln: Ann-Christin Bylund ”Tintin” har arbetat 33 år inom äldreomsorgen och hon vet av egen erfarenhet att äldreomsorgen har blivit sämre och sämre i Timrå kommun. Hon oroar sig för att bli gammal och frågorna är många.

Med barnen börjar framtiden!

Skolan i Timrå har länge haft dåliga skolresultat och Timrås skolor har i många år placerat sig bland de sämsta i Sverige. Under nuvarande mandatperiod har resultaten gått åt rätt håll, men det finns mycket kvar att göra och vi behöver höja ambitionsnivån ytterligare.

Timråpartiet vill att våra barn och ungdomar ska gå i en skola med en bra arbetsmiljö, hela möbler, fräscha toaletter, klassrum med den senaste tekniken, modern kurslitteratur och ha de bästa lärarna. För att få de bästa lärarna måste kommunens skolor vara en attraktiv arbetsplats, ha en bra arbetsmiljö, ha tillgång till egen kontorsplats med modern utrustning samt erbjuda marknadsmässiga löner.

Läs artikeln: ”Skolan är en av våra viktigaste valfrågor” säger Lotta Borg, talesperson för Timråpartiet. 

Personalen är vår viktigaste resurs

Timråpartiet vill att den kommunala verksamheten ska erbjuda en grundläggande service av hög kvalité som barnomsorg, skola, äldreomsorg, LSS och övriga kommunala tjänster. För att kunna åstadkomma detta så måste vi ha mer personal inom skola, vård och omsorg. Timråpartiet ser oroande på den brist på personal som råder med dålig arbetsmiljö, arbetsvillkor, många vikarier och höga sjukskrivningstal som kostar kommunen 100-tals miljoner varje år.

Läs artikeln: Arbetsförhållandena för personalen inom äldreomsorgen i Timrå kommun är under all kritik. Det anser Monica Åberg som är orolig för den utveckling som sker.

Vi ska känna oss trygga

Man måste ta Timråbornas känsla av otrygghet på allvar. Bristen på poliser tillsammans med nedskärning av sociala insatser ger en otryggare kommun. Vi vill att kommunen aktivt motverkar brottslighet och förstörelse, samt skapar en boendemiljö som Timråborna trivs i och vill vistas i utan att känna obehag.

Dina och mina skattepengar ska användas ansvarsfullt

Under mandatperioden har Timråpartiet varit starkt kritisk mot flera fastighetsaffärer som inte har gynnat skattebetalarna i Timrå. Samtidigt som vi har ett stort eftersatt underhåll av skolor, äldreboenden och kulturminnen, där tak har rasat in, vattenskador har skett och färgen har vittrat sönder. Kommunen har vid ett flertal tillfällen fått allvarlig kritik av både konkurrensverket och kommunens revisorer för brott mot upphandlingsreglerna men utan bättring. Chefer har kunnat visa en respektlöshet för att följa lagar och regler med få eller inga konsekvenser. Timråpartiet vill stoppa tjänstemannastyret och återta makten till politikerna.

Läs artikeln: ”– Kommunen ska inte leka företagare, när de inte förstår sig på det. Det tycker Robert Thunfors, Timråpartiets ordförande, som inte alls tycker om sin hemkommuns sätt att handskas med skattebetalarnas pengar.”

Artikelserie från valrörelsen 2018

Under valrörelsen 2018 gjorde vi en artikelserie med medlemmar och förtroendevalda vad de tycker är viktigt i Timrå kommun. Läs mer vad Timråpartiet står för. 

Motion
Robert ThunforsTimråpartiet
Lasse och TintinTimråpartiet
Vid söråkers skolaTimråpartiet

Vi i Timråpartiet vill..

Skapa en likvärdig skola som ställer höga krav och har höga ambitioner, med fler behöriga lärare, specialpedagoger och extra resurser som kan minska den administrativa bördan för rektor och lärare.

Minska storleken på antal barn i klasserna. Minska barngrupperna i förskolan.

Motverka psykisk ohälsa genom fler kuratorer, skolsköterskor och en bättre elevhälsa.

Utveckla kulturskolan med programmering, bild och form.

Alla ska ha tillgång och användande av IT i skolan som surfplattor och smarboards ska öka.

Fler drogfria mötesplatser för barn, ungdomar och unga vuxna med meningsfulla aktiviteter.

Öka tryggheten och servicen för de äldre och funktionshindrande med mer personal.

Förbättra kontinuiteten och införa Skönsmomodellen inom hemtjänsten. Äldre skall inte möta så många nya ansikten

Ge medborgare med hemtjänst friheten att själva, så långt lagen tillåter, avgöra hur/när tjänster skall utföras.

Nyttja välfärdsteknik för att tryggare kunna bo hemma.

Skapa möjlighet för gifta och sambos att flytta tillsammans till boenden.

Maten ska vara näringsrik, smakrik och aptitlig med fler alternativ på menyn.

Erbjuda wi-fi och bredare tv-utbud på alla kommunens boenden.

Förbättra arbetsvillkoren för personalen med rätt till heltid, stopp för delade turer, konkurrenskraftiga löner samt satsa på kompetens- och karriärutveckling.

Möjliggöra delaktighet och inflytande i vardagen. Satsa på bättre arbetsmiljö för att minska sjukskrivningarna

Vi vill införa en fyrverkeribegräsning till ett par timmar runt midnatt på nyårsafton med tanke på våra djur. Satsning på hundrastgård i Timrå och Söråker.

Fortsätta arbetet med Norrlands bästa företagsklimat genom att göra det enklare att starta och driva företag, med färre regler och kortare handläggningstider.

Anställa kommunala patrullerande ordningsvakter.

Fältassistenter ska vara ute kvällar och helger.

Stödja initiativ till byavakter och grannsamverkan.

Satsa på solceller på kommunala fastigheter för att minska elkostnaderna, och som i sin tur skapar resurser till mer personal – inte minst blir vår miljö en ”vinnare” i den här satsningen.

Skapa bättre resemöjligheter till, från och inom kommunen. Med pendlingsstationer för Norrtåg i Söråker (Duved) och Tallnäs/Sörberge och fler bussar i tätort och landsbygd med ett enklare prissystem. Ungdomskortet ska också kunna användas för att åka till Sundsvall och Härnösand.

Erbjuda attraktiva boenden för alla, byggklara tomter, hyres- och bostadsrätter samt plus- och trygghetsboenden. Vi vill också underlätta möjligheten att bygga strandnära.

Utveckla kommunens nät av gång- och cykelvägar. Bland annat över deltat och hela vägen ut till Åstön, för en bättre miljö, säkerhet och trivsel. Vi vill också att många fler ska vara belysta för en ökad trygghet.

Fler drogfria mötesplatser för barn, ungdomar och unga vuxna med meningsfulla aktiviteter.

Krafttag för brott mot upphandlingsreglerna och dela upp upphandlingar i mindre delar så lokala företag kan lämna anbud. Samt krav på kollektivavtal och att regelverket för den svenska arbetsmarknaden följs.

Förbättra ungdomars möjligheter till jobb genom fler lärlingsplatser, sommarjobb och större samverkan med näringslivet.

Utveckla området kring NHK Arena med nytt badhus och bättre möjligheter till parkering och kollektivtrafik. Vi vill också utreda förutsättningen för hotell i området i privat regi.

Kräva utdrag från belastningsregistret gällande anställning inom vård, skola och omsorg.

Vi vill upprusta Y:et och satsa på deltaområdet.

Fortsatt centrumutveckling i Sörberge och Söråker.

Bygga ut fibernätet inom kommunen.

Upplysta återvinningsstationer.

Rättvisare fördelning av kommunala bidrag till idrottsföreningar.

Dela socialnämnden till en vård- och omsorgsnämnd samt en social- och arbetsmarknadsnämnd.

Bättre och fler e-tjänster.

Skapa en likvärdig skola som ställer höga krav och har höga ambitioner

Minska storleken på antal barn i klasserna. Minska barngrupperna i förskolan.

Motverka psykisk ohälsa genom fler kuratorer, skolsköterskor och en bättre elevhälsa

Satsa på kompetensutveckling för obehöriga lärare

Avlasta rektorers och lärares administrativa börda

Satsa på fler specialpedagoger

Alla ska ha tillgång och användande av IT i skolan som surfplattor och smarboards ska öka.

Utveckla kulturskolan med programmering, bild och form.

Fler drogfria mötesplatser för barn, ungdomar och unga vuxna med meningsfulla aktiviteter.

Öka tryggheten och servicen för de äldre och funktionshindrande med mer personal.

Förbättra kontinuiteten och införa Skönsmomodellen inom hemtjänsten. Äldre skall inte möta så många nya ansikten.

Ge medborgare med hemtjänst friheten att själva, så långt lagen tillåter, avgöra hur/när tjänster skall utföras.

Skapa fler boendeformer som plusboenden och trygghetsboenden.

Nyttja välfärdsteknik för att tryggare kunna bo hemma.

Skapa möjlighet för gifta och sambos att flytta tillsammans till boenden.

Maten ska vara näringsrik, smakrik och aptitlig med fler alternativ på menyn.

Erbjuda wi-fi och bredare tv-utbud på alla kommunens boenden.

Kräva utdrag från belastningsregistret gällande anställning inom vård, skola och omsorg.

Vi vill införa en fyrverkeribegräsning till ett par timmar runt midnatt på nyårsafton med tanke på våra djur. Satsning på hundrastgård i Timrå och Söråker.

Anställa kommunala patrullerande ordningsvakter.

Utveckla kommunens nät av gång- och cykelvägar. Bland annat över deltat och hela vägen ut till Åstön, för en bättre miljö, säkerhet och trivsel. Vi vill också att många fler ska vara belysta för en ökad trygghet.

Kräva utdrag från belastningsregistret gällande anställning inom vård, skola och omsorg

Fältassistenter ska vara ute kvällar och helger.

Stödja initiativ till byavakter och grannsamverkan.

Skapa bättre resemöjligheter till, från och inom kommunen. Med pendlingsstationer för Norrtåg i Söråker (Duved) och Tallnäs/Sörberge och fler bussar i tätort och landsbygd med ett enklare prissystem. Ungdomskortet ska också kunna användas för att åka till Sundsvall och Härnösand.

Erbjuda attraktiva boenden för alla, byggklara tomter, hyres- och bostadsrätter samt plus- och trygghetsboenden. Vi vill också underlätta möjligheten att bygga strandnära.

Vi vill införa en fyrverkeribegräsning till ett par timmar runt midnatt på nyårsafton med tanke på våra djur. Satsning på hundrastgård i Timrå och Söråker.

Utveckla kommunens nät av gång- och cykelvägar. Bland annat över deltat och hela vägen ut till Åstön, för en bättre miljö, säkerhet och trivsel. Vi vill också att många fler ska vara belysta för en ökad trygghet.

Fortsatt centrumutveckling i Sörberge och Söråker.

Bygga ut fibernätet inom kommunen.

Upplysta återvinningsstationer.

Fortsätta arbetet med Norrlands bästa företagsklimat genom att göra det enklare att starta och driva företag, med färre regler och kortare handläggningstider.

Utveckla området kring NHK Arena med nytt badhus och bättre möjligheter till parkering och kollektivtrafik. Vi vill också utreda förutsättningen för hotell i området i privat regi.

Vi vill upprusta Y:et och satsa på deltaområdet.

Krafttag för brott mot upphandlingsreglerna och dela upp upphandlingar i mindre delar så lokala företag kan lämna anbud. Samt krav på kollektivavtal och att regelverket för den svenska arbetsmarknaden följs.

Förbättra ungdomars möjligheter till jobb genom fler lärlingsplatser, sommarjobb och större samverkan med näringslivet.

Fortsatt centrumutveckling i Sörberge och Söråker.

Vi vill bygga ut fibernätet inom kommunen.

Förbättra arbetsvillkoren för personalen med rätt till heltid, stopp för delade turer, konkurrenskraftiga löner samt satsa på kompetens- och karriärutveckling.

Möjliggöra delaktighet och inflytande i vardagen. Satsa på bättre arbetsmiljö för att minska sjukskrivningarna

Dela socialnämnden till en vård- och omsorgsnämnd samt en social- och arbetsmarknadsnämnd.

Bättre och fler e-tjänster.

Rättvisare fördelning av kommunala bidrag till idrottsföreningar.

Satsa på solceller på kommunala fastigheter för att minska elkostnaderna, och som i sin tur skapar resurser till mer personal – inte minst blir vår miljö en ”vinnare” i den här satsningen.

Krafttag för brott mot upphandlingsreglerna och dela upp upphandlingar i mindre delar så lokala företag kan lämna anbud. Samt krav på kollektivavtal och att regelverket för den svenska arbetsmarknaden följs.

Förbättra ungdomars möjligheter till jobb genom fler lärlingsplatser, sommarjobb och större samverkan med näringslivet.

Våra kandidater

Robert och Lotta
Timråpartiets talespersoner 

Robert Thunfors är född 1987, statsvetare och arbetar på CSN med rättsliga frågor kring hemutrustningslån. Robert bor på en släktgård i Tynderö och största avkopplingen är att köra traktor och vara ute i skog och mark med jakt och fiske. Robert har en bakgrund i studentrörelsen som ordförande för studentkåren och ledamot i Mittuniversitetets styrelse. Robert är ordförande för Timråpartiet och sitter i kommunstyrelsen. Roberts hjärtefrågor är demokrati, skola och bostäder.

Lotta Borg är född 1967 och arbetar sen många år som vårdare i Timrå kommun. Lotta läser för närvarande vidare till stödpedagog inom yrkeshögskolan. Lotta har ett förflutet som halvtidsfacklig för kommunal i Timrå och varit engagerad i många år i hembygdsföreningen. På fritiden läser Lotta mycket böcker och umgås med maken och de fyra barnen. Lotta är gruppledare i fullmäktige för Timråpartiet och sitter i barn- och utbildningsnämnden. Lottas hjärtefrågor är skola och omsorg.

Robert Thunfors,
Tel: 073 501 83 26
E-post: robert.thunfors@timrapartiet.se

Lotta Borg,
Tel: 070 216 49 50
E-post: lotta.borg@timrapartiet.se

Timråpartiets fullmäktigelista till valet 2018

1. Lotta Borg, 51 år, vårdare

2. Robert Thunfors, 31 år, rättslig samordnare

3. Monica Persson, 34 år, studiestödsutredare

4. David Forslund, 29 år, kriminalvårdare

5. Monica Åberg, 47 år, läkarsekreterare

6. Lennart ”Dallas” Dahlin, 60 år, maskinförare

7. Eva Centerstad, 58 år, vårdare

8. Edvin Borg, 20 år, studerande

9. Ann-Christine Bylund, 69 år, pensionär

10. Conny Edelryd, 67 år, pensionär

11. Ann Christine Ekerhall, 60 år, barnskötare

12. Oscar Selling, 32 år, platschef

13. Yvonne Strömberg, 70 år, pensionär

14. Roger Nordén, 48 år, besiktningstekniker

15. Annelie Ekerhall, 34 år, kock*

16. Johan Persson, 34 år, teknologie doktor

17. Anders Borg, 53 år, elevassistent

18. Åke Norin, 57 år, egenföretagare

19. Erik Borg, 18 år, elektriker

20. Lennart Westin, 72 år, pensionär

21. Magnus Rosenholm, 49 år, maskinoperatör

22. Lars Linnsén, 73 år, pensionär